Portal Nieruchomości Bydgoszcz

Regulamin

Informacje ogólne i definicje

 1. Regulamin dotyczy zasad korzystania z serwisu www.nieruchomosci.bydgoszcz.eu – jego przestrzeganie jest obowiązkowe. Jeśli zamierzasz złamać jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, zrezygnuj z korzystania z zasobów i możliwości serwisu.
 2. Właścicielem serwisu www.nieruchomosci.bydgoszcz.eu jest firma Talem Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Cieszkowskiego 22/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, numer KRS 0000262422, NIP: 967-12-41-356 ; REGON: 340184360 o kapitale zakładowym 50 000 zł.
 3. Słowo WŁAŚCICIEL użyte w Regulaminie dotyczy firmy Talem Technologies Sp. z o.o.
 4. Słowo SERWIS użyte w Regulaminie dotyczy serwisu www.nieruchomosci.bydgoszcz.eu.
 5. Słowo OGŁOSZENIE OFERTA lub ANONS użyte w Regulaminie dotyczy zgłoszeń nieruchomości Ogłoszeniodawców w zakresie: sprzedaży nieruchomości, wynajmu nieruchomości i zamiany nieruchomości.
 6. Słowo OGŁOSZENIODAWCA dotyczy osób zamieszczających w Serwisie ogłoszenia. Ogłoszeniodawca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ogłoszeniodawcą może być osoba prywatna lub organ pośredniczący w transakcji.

Zasady korzystania z serwisu i publikacja ogłoszeń

 1. Publikacja ogłoszeń w serwisie jest bezpłatna.
 2. Ilość ogłoszeń dodawanych do serwisu jest nielimitowana.
 3. Ogłoszeniodawca dobrowolnie dodaje do serwisu ogłoszenie o sprzedaży, wynajmie lub zamianie nieruchomości za pośrednictwem Formularza Dodawania. Może w tym celu założyć konto w serwisie, ale nie jest to wymagane Regulaminem.
 4. Ogłoszeniodawca odpowiada za treść ogłoszenia, którą ustala samodzielnie oraz za ewentualne zdjęcia – w tym ponosi odpowiedzialność związaną z prawami autorskimi.
 5. Przesłanie ogłoszenia do publikacji w serwisie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że treść anonsu jest zgodna z prawdą, wyraża autentyczne zamiary Ogłoszeniodawcy i nie łamie postanowień Regulaminu.
 6. Jedno ogłoszenie dotyczy tylko jednej nieruchomości i jednej transakcji.
 7. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do zamieszczania ogłoszeń poprawnych językowo pod względem zasad polskiej składni, ortografii oraz interpunkcji.
 8. Wykluczona jest publikacja ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą, wynajmem lub zamianą nieruchomości.
 9. Wykluczona jest publikacja ogłoszeń zawierających wyrazy lub sformułowania powszechnienie uznane za wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, szkalujące, nawołujące do przemocy i nietolerancji na tle religijnym, wprowadzające w błąd lub reklamujące leki wszystkich typów.
 10. Wykluczona jest publikacja zdjęć pornograficznych, budzących odrazę lub zachęcających do nienawiści, nietolerancji lub agresji na tle rasowym lub wyznaniowym.
 11. Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dalszą publikację ogłoszenia i potencjalnych zdjęć.
 12. Dane Ogłoszeniodawcy są chronione zgodnie z polskim prawem.

Zamieszczanie ogłoszeń – dalsze postanowienia

 1. Zamieszczenie ogłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Czas trwania emisji ogłoszenia wynosi 14 dni od daty pojawienia się go w serwisie.
 3. Po zakończeniu czasu emisji, można dodać ogłoszenie ponownie, jeśli jego status pozostał bez zmian.
 4. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, Administratorzy serwisu z ramienia jego Właściciela usuną ogłoszenia naruszające Regulamin bez powiadamiania Ogłoszeniodawcy i bez podania przyczyny.

Odpowiedzialność Właściciela serwisu

 1. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani za publikowane zdjęcia, w tym odpowiedzialności związanej z prawami autorskimi do ogłoszeń/zdjęć.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadki, w których serwis będzie niedostępny, korzystanie z niego utrudnione lub niemożliwe albo serwis zaprzestanie działalności.
 3. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za autentyczność i aktualność zamieszczonych ogłoszeń.
 4. Właściciel serwisu nie odpowiada za brak zainteresowania ogłoszeniem.

Prawa Ogłoszeniodawcy

 1. Ogłoszeniodawca ma prawo do bezpłatnej 14-dniowej publikacji nielimitowanej ilości ogłoszeń w serwisie.
 2. Ogłoszeniodawca ma prawo do kontaktu z Właścicielem serwisu w celu złożenia reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyjęcia lub emisji ogłoszenia.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
 4. Reklamacje należy składać na adres: Talem Technologies Sp. z o.o., ul. Cieszkowskiego 22/1, 85-052 Bydgoszcz lub przesłać na e-mail:
  pomoc[małpka]nieruchomosci.bydgoszcz.eu
 5. Prawidłowa reklamacja musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, adres URL ogłoszenia którego dotyczy reklamacja, czas emisji (od-do), opis zdarzenia które dotyczy reklamacji i żądania reklamacyjne.
 6. W razie niepełności danych w reklamacji, Właściciel serwisu zwróci się do osoby składającej reklamację o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji.
 7. W terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej reklamacji, Właściciel zobowiązuje się ją rozpatrzyć i powiadomić o decyzji osobę składającą reklamację.
 8. Ogłoszeniodawca ma prawo do założenia konta w serwisie w celu emisji ogłoszeń, może też konta nie zakładać i korzystać z Formularza Dodawania.

Pozostałe końcowe

 1. Obowiązującym Regulaminem jest Regulamin zamieszczony na stronie serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwzględnione w opublikowanym Regulaminie.
 2. Wszelkie wątpliwe kwestie odnośnie interpretacji Regulaminu są rozstrzygane wg interpretacji i na korzyść Właściciela serwisu.